2016/02/03

برگزاری کارگاه مشترک شرکت آصا و انجمن VERT

اثرات بهداشتی ذرات معلق و پالایش اگزوز دیزل توسط فیلترهای جاذب دوده؛ نظریات و کاربرد عملی اولین جلسه مشارکت عمومی خصوصی ایرانیان(PPP)  و ذی نفعان  برای […]